බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Online HD
stream.guardiansgalaxy2.com
00:00:00 / 01:50:26

බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Full Movie Stream

බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා
බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා 4 / 10 by 1 users
Title:Yashodhara
Original Title:බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා
Director:
Writer:
Release: 2018-04-26
Country: Sri Lanka
Language: , සිංහල
Runtime: min.
Genre: Action, Drama, Family, History, Music

 Production Company:Sarasavi Studios
 Popularity:2.713
 Plot Keyword:buddhism, sri lanka, religion, india, period drama, family
 Homepage:http://yashodhara.lk/ 
 Alternative Titles:
 • Bimba Devi Alias Yashodhara
 • බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා

 Plot

Bimba Devi alias Yashodhara is a 2018 Sri Lankan Sinhala language epic, biographical drama film written and directed by professor Sunil Ariyaratne. This historical biographical film film depicts the life of princess Yashodhara, the wife of Prince Siddhartha.
 • Searching Term : බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Full Watch බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Movie Streaming Online, Watch බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Movie Streaming HD 1080p, Free බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Movie Streaming Online, Download බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Full Movie Streaming Online in HD-720p Video Quality , Where to Download බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Full Movie ?, බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා Movie Include All Subtitles.
 • Princess Yashodhara

  Characters : Princess Yashodhara

  Actor : Pallavi Subhash

  Prince Siddhartha

  Characters : Prince Siddhartha

  Actor : Arpit Chaudhary

  Prince Siddhartha (voice)

  Characters : Prince Siddhartha (voice)

  Actor : Bimal Jayakody

  Devadatta

  Characters : Devadatta

  Actor : Dineth de Silva

  Mahapajapati Gotami

  Characters : Mahapajapati Gotami

  Actor : Sangeetha Thedani

  King Shuddhodana

  Characters : King Shuddhodana

  Actor : Ajith Weerasinghe

  Princess Nandaa

  Characters : Princess Nandaa

  Actor : Udari Perera

  Prince Nanda

  Characters : Prince Nanda

  Actor : Heshan Manula

  Channa

  Characters : Channa

  Actor : Shammu Kasun

  King Suprabuddha

  Characters : King Suprabuddha

  Actor : Kamal Deshapriya

  Poet

  Characters : Poet

  Actor : Thumindu Dodantenna

  Images posters

   Similar Movies

  Fallen

  Fallen Fallen 6.7 / 10 by 556 users

  Life of Brian

  Life of Brian Life of Brian 7.8 / 10 by 1979 users

  Seven Years in Tibet

  Seven Years in Tibet Seven Years in Tibet 7.1 / 10 by 1104 users

  봄 여름 가을 겨울 그리고 봄

  봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 7.8 / 10 by 420 users

  Efter brylluppet

  Efter brylluppet Efter brylluppet 7.3 / 10 by 148 users

  The Case for Christ

  The Case for Christ The Case for Christ 6.7 / 10 by 110 users

  Prayers for Bobby

  Prayers for Bobby Prayers for Bobby 8 / 10 by 201 users

  Kundun

  Kundun Kundun 7 / 10 by 165 users