එක දවසක අපි Online HD
stream.guardiansgalaxy2.com
00:00:00 / 01:50:26

එක දවසක අපි Full Movie Stream

එක දවසක අපි
එක දවසක අපි එක දවසක අපි 0 / 10 by 0 users
Title:The Day We Will
Original Title:එක දවසක අපි
Director:
Writer:
Release: 2018-02-01
Country: Sri Lanka
Language: සිංහල
Runtime: min.
Genre: Romance, Drama

 Production Company:Vinode Productions
 Popularity:3.412
 Plot Keyword:sri lanka, sinhala, sinhala cinema, nayanathara
 Homepage: 
 Alternative Titles:
 • Eka Dawasaka Api
 • The Day We Will
 • එක දවසක අපි

 Plot

(Eka Dawasaka Api / එක දවසක අපි) The day Parami appeared on Vimukthi’s eyes he found out that she is the one who he needed to his life. Later, a day with a tension mood these two soul mates get into a train with tears on their faces to ride their last train journey together. But Vimukthi’s family is strongly against to approve Parami as their daughter in law. The reason for disapproving Parami is her cast and status.
 • Searching Term : එක දවසක අපි Full Watch එක දවසක අපි Movie Streaming Online, Watch එක දවසක අපි Movie Streaming HD 1080p, Free එක දවසක අපි Movie Streaming Online, Download එක දවසක අපි Full Movie Streaming Online in HD-720p Video Quality , Where to Download එක දවසක අපි Full Movie ?, එක දවසක අපි Movie Include All Subtitles.
 • Vimukthi

  Characters : Vimukthi

  Actor : Pubudu Chathuranga

  Parami

  Characters : Parami

  Actor : Nayanathara Wickramarachchi

  Characters :

  Actor : Veena Jayakody

  Characters :

  Actor : Medha Jayaratne

  Characters :

  Actor : Nayana Hettiarachchi

  Characters :

  Actor : Rohan Ranathunga

  Characters :

  Actor : Sangeetha Thadani

  Characters :

  Actor : Sanjula Diwaratne

  Characters :

  Actor : Gayan Hettiarachchi

  Characters :

  Actor : Pavithra Wickramasinghe

  Images posters

   Similar Movies

  ගෝල්

  ගෝල් ගෝල් 0 / 10 by 0 users

  A ලෙවල්

  A ලෙවල් A ලෙවල් 9 / 10 by 2 users

  මෝටර් බයිසිකල්

  මෝටර් බයිසිකල් මෝටර් බයිසිකල් 0 / 10 by 0 users

  The Last Emperor

  The Last Emperor The Last Emperor 7.6 / 10 by 606 users

  Seven Years in Tibet

  Seven Years in Tibet Seven Years in Tibet 7.1 / 10 by 1104 users

  봄 여름 가을 겨울 그리고 봄

  봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 7.8 / 10 by 420 users

  ต้มยำกุ้ง

  ต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้ง 6.8 / 10 by 281 users

  බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා

  බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා 4 / 10 by 1 users