මෝටර් බයිසිකල් Online HD
stream.guardiansgalaxy2.com
00:00:00 / 01:45:26

මෝටර් බයිසිකල් Full Movie Stream

මෝටර් බයිසිකල්
මෝටර් බයිසිකල් මෝටර් බයිසිකල් 0 / 10 by 0 users
Title:Motor Bicycle
Original Title:මෝටර් බයිසිකල්
Director:
Writer:
Release: 2016-08-26
Country: Sri Lanka
Language: සිංහල
Runtime: 105 min.
Genre: Drama

 Production Company:Maharaja Entertainments (Pvt.) Ltd
 Popularity:0.6
 Plot Keyword:sri lanka, sinhala, motor bicycle, sinhala cinema, samanalee fonseka
 Homepage:https://www.sirasamovies.com/motorbicycle/ 
 Alternative Titles:
 • Motor Bicycle
 • මෝටර් බයිසිකල්
 • Motorbicycle

 Plot

Rangana is a young musician from the working classes who dreams big. His aim is to rise above his station, even as he toils the low-rent barroom circuit with his band, playing night after night to under-appreciative crowds to make a frugal living. Tanya is the love of his life, the woman whom all this will be worth achieving. She is just finishing school. As he toils through the nights, his need of a mode of transport - a motor bicycle - becomes more and more apparent. He dreams of one day collecting enough money to buy one, finally buying a second hand motorbike despite his mother's great protest. He now wants to taste his new found freedom with his beloved Tanya, along the city streets of Colombo. As Rangana and Tanya embark on this motorbike journey across the city, questions about their present, challenges to their future and the very essence of their lives is brought to the fore, in "Motor Bicycle."
 • Searching Term : මෝටර් බයිසිකල් Full Watch මෝටර් බයිසිකල් Movie Streaming Online, Watch මෝටර් බයිසිකල් Movie Streaming HD 1080p, Free මෝටර් බයිසිකල් Movie Streaming Online, Download මෝටර් බයිසිකල් Full Movie Streaming Online in HD-720p Video Quality , Where to Download මෝටර් බයිසිකල් Full Movie ?, මෝටර් බයිසිකල් Movie Include All Subtitles.
 • Rangana

  Characters : Rangana

  Actor : Dasun Pathirana

  Tania

  Characters : Tania

  Actor : Samanali Fonseka

  Rangana's mother

  Characters : Rangana's mother

  Actor : Veena Jayakodi

  Manju

  Characters : Manju

  Actor : Mahendra Perera

  Three wheel driver

  Characters : Three wheel driver

  Actor : Kumara Thirimadura

  Jimma

  Characters : Jimma

  Actor : Kalana Gunasekara

  Patta's mother

  Characters : Patta's mother

  Actor : Nethalie Nanayakkara

  Police officer

  Characters : Police officer

  Actor : Dimuthu Chinthaka

  Chamara

  Characters : Chamara

  Actor : Chamara Priyadarshana

  Sudda

  Characters : Sudda

  Actor : Chamal Ranasinghe

  Shalitha

  Characters : Shalitha

  Actor : Shalitha Gunawardena

  Oscar

  Characters : Oscar

  Actor : Chandana Weerasinghe

  Mayya

  Characters : Mayya

  Actor : Lasantha Udukumbura

  Images posters

   Similar Movies

  එක දවසක අපි

  එක දවසක අපි එක දවසක අපි 0 / 10 by 0 users

  ගෝල්

  ගෝල් ගෝල් 0 / 10 by 0 users

  A ලෙවල්

  A ලෙවල් A ලෙවල් 9 / 10 by 2 users

  බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා

  බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා 4 / 10 by 1 users

  ප්‍රේමය නම්

  ප්‍රේමය නම් ප්‍රේමය නම් 5.5 / 10 by 1 users

  වස්සානයේ සඳ

  වස්සානයේ සඳ වස්සානයේ සඳ 1 / 10 by 1 users

  වෛෂ්ණාවී

  වෛෂ්ණාවී වෛෂ්ණාවී 0 / 10 by 0 users

  හීන හොයන සමනල්ලු

  හීන හොයන සමනල්ලු හීන හොයන සමනල්ලු 7 / 10 by 1 users